شرکت دریا زاد

شرکت دریا زاد

خوراک از آبزیان برای تغذیه انسان

مدیریت آقای احمد باقری
محصولات خوراک از آبزیان برای تغذیه انسان
شماره تماس 
تلفن ثابت07733453043
سایت http://daryazad.com info@daryazad.com ab.ahmadbagheri@gmail.com
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر – منطقه ویژه اقتصادی