شرکت تعاونی آبزیان تجارت مطاف

شرکت تعاونی آبزیان تجارت مطاف

ماهی و میگو

مدیریت آقای مومنی
محصولات ماهی و میگو
شماره تماس 
تلفن ثابت 07735428452
سایت http://fa.motafmarine.com/ info@motafmarine.com
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر- بندر دير خيابان شيلات رو به رو گمرك ساختمان بندر طبقه اول