شرکت دریاهوده خلیج فارس

شرکت دریاهوده خلیج فارس

عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی و میگو و کنسرو

مدیریت محسن دلکش
محصولات عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی و میگو و کنسرو
شماره تماس 
تلفن ثابت ۰۷۳۳۳۴۴۸۲۴۴
سایت http://www.tomiseafood.com
ایمیل 
برندتامی
آدرسبوشهر- شهرک صنعتی 2- بلوار خلیج فارس-فرعی دوم سمت راست