تعاونی تولید کنسرو ماهی گروه 839

تعاونی تولید کنسرو ماهی گروه 839

کنسرو ماهی تن

مدیریت مالک نظری
محصولات کنسرو ماهی تن
شماره تماس 
تلفن ثابت 
سایت ندارد
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر – شهرک صنعتی 2