مه پروتئین

مه پروتئین

عمل آوری و بسته بندی میگو

مدیریت آقای سیدحسین زارعی
محصولات عمل آوری و بسته بندی میگو
شماره تماس 
تلفن ثابت 07733443751
سایت http://mahprotein.com/ mahprotein@hotmail.com
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر – جاده نیروگاه