فراورده های دریایی لیان موج

فراورده های دریایی لیان موج

عمل آوری و بسته بندی ماهی- میگو-کنسرو ماهی-میگو-سردخانه زیر صفر- کنسرو خرچنگ

مدیریت آقای سعید احمدی جزنی
محصولات عمل آوری و بسته بندی ماهی- میگو-کنسرو ماهی-میگو-سردخانه زیر صفر- کنسرو خرچنگ
شماره تماس 
تلفن ثابت 07733449990
سایت info@mobarak-group.com
ایمیل 
برندهیرون
آدرسبوشهر – شهرک صنعتی 2