کد : 8655
الف الف

جلسه کمیته استانی خوشه صنعتی آبزیان بوشهر با حضور معاون صنایع کوچک کشور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و مدیران استانی برگزار شد.

جلسه کمیته استانی خوشه صنعتی آبزیان بوشهر با حضور معاون صنایع کوچک کشور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و مدیران استانی برگزار شد. این جلسه صبح چهارشنبه ۲۴ مهرماه ۹۸ با حضور دکتر مصاحب معاون صنایع کوچک کشور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و ذینقشان خوشه در دفتر دکتر زرین فر معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر برگزار گردید. در این جلسه دکتر محمدی عامل محترم توسعه خوشه آبزیان بوشهر به ارایه گزارشی از دستاوردهای تیم توسعه خوشه پرداختند و در ادامه به برنامه ها و فرصت های سرمایه گذاری در خوشه اشاره نمودند. در پایان از سایت خوشه صنعتی آبزیان رونمایی گردید و موافقت نامه کنسرسیوم آبزیان با حضور معاون صنایع کوچک کشور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و مدیران استانی منعقد شد.