کد : 4595
الف الف

در راستای حمایت از طرح پرورش ماهیان دریایی در قفس بمنظور توسعه آبزی پروری و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، سمینار تخصصی هیدرودینامیک قفس های پرورش ماهی با مشارکت تیم توسعه خوشه صنعتی فرآوری آبزیان استان بوشهر و اعضای خوشه در دانشگاه خلیج فارس برگزار گردید.

در راستای حمایت از طرح های پرورش ماهیان دریایی در قفس بمنظور توسعه آبزی پروری و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود سمینار تخصصی هیدرودینامیک قفس های پرورش ماهی با مشارکت تیم توسعه و اعضای خوشه در تاریخ 27 فروردین ماه در دانشگاه خلیج فارس برگزار گردید. سخنران این سمینار دکتر محسن بردستانی از دانشگاه NTNU نروژ با حمایت بنیاد ملی نخبگان در چارچوب طرح همکاری با متخصصین ایرانی غیرمقیم برگزار شد. هدف از برگزاری این سمینار آشنا نمودن بهره برداران با ساز و کار و نحوه اجرای این طرحها و مهمترین عناوین کاربردی ارائه شده شناسایی گونه های مناسب، امکانات و تاسیسات، سازه قفس، تور ، سیستم مهارکننده، اجزای پایدارکننده، ناوگان پشتیبان، سیستم غذادهی، سیستم های تمیز کاری تور، سیستم های پایش و مانیتورینگ و سیستم برداشت ماهی در قفس می توان برشمرد.