کد : 4599
الف الف

ه منظور ارائه گزارشی از فعالیت خوشه و طرح برنامه های تنظیم شده در سال دوم جلسه ای با کارشناس خوشه های صنعتی در سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران برگزار گردید.

به منظور ارائه گزارشی از فعالیت تیم توسعه و طرح برنامه های تنظیم شده در سال دوم جلسه ای با کارشناس خوشه های صنعتی در سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران برگزار گردید.